บริการของเรา

ประเภทบริการตรวจสอบภูมิหลังที่เราให้บริการ :

บริการตรวจสอบภูมิหลังก่อนและหลังการจ้างงาน

การตรวจสอบภูมิหลังก่อนและหลังการจ้างงานถือเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์ในการปกป้องธุรกิจของท่านจากความเสี่ยงอาจเกิดจากการจ้างพนักงานหรือจากตัวพนักงานเอง

รู้จักลูกค้าและยืนยันตัวตนของผู้ค้า

รู้จักลูกค้าและยืนยันตัวตนของผู้ค้าเป็นบริการที่ทุกธุรกิจมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อรู้จักอีกฝ่ายที่เรากำลังทาธุรกิจด้วยเป็นอย่างดี

การยืนยันตัวตนผู้เช่า

การตรวจสอบตัวตนผู้เช่าสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่สมเหตุสมผลเพื่อให้เชื่อได้ว่าผู้ที่กำลังจะเช่ามีตัวตนจริงและสามารถเชื่อถือได้

ประเภทการตรวจสอบที่ให้บริการ – ประเทศไทย

 • ตรวจสอบวุฒิการศึกษา – เพื่อป้องกันข้อมูลเท็จในคุณสมบัติที่อาจเกิดจากการปลอมแปลงวุฒิการศึกษาหรือประกาศณียบัตรที่ผู้สมัครใช้เพื่อสมัครงาน
 • ตรวจสอบภูมิหลังลูกจ้าง – เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครงานเคยทำงานหรือมีประสบการณ์จากการงานที่ผ่านมาจริงหรือไม่
 • ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง – เพื่อสำรวจความสามารถและทักษะของผู้สมัครงานจากผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงานจากที่ทำงานในอดีต
 • ตรวจสอบประกาศณียบัตรวิชาชีพ – เพื่อป้องกันการให้ข้อมูลเท็จที่ปลอมแปลงเพื่อทำให้ประวัติดูดีขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพ
 • ตรวจสอบตัวบุคคล – เพื่อยืนยันเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ว่าเป็นของจริง (เป็นของผู้สมัครจริง)หรือไม่
 • ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม – เพื่อตรวจสอบว่าผู้สมัครเคยมีประวัติการก่ออาชญากรรมหรือต้องข้อหาใดๆตามทะเบียนอาชญากรรม
 • ตรวจสอบบุคคลล้มละลาย – เพื่อยืนยันตัวผู้สมัครว่าเคยถูกประกาศให้เป็นผู้ล้มละลายหรือไม่
 • ตรวจสอบการดำเนินคดีทางแพ่ง – เพื่อยืนยันสถานะทางการเงินของผู้สมัครหากเคยถูกฟ้องร้องหรือดำเนินการในคดีแพ่งต่างๆหรือไม่
 • ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจ – เพื่อตรวจสอบว่าหากผู้สมัครเป็นผู้ถือหุ้นหรืออยู่ในรายนามผู้บริหารในบริษัทอื่นหรือไม่
 • ตรวจสอบในสื่อ – เพื่อตรวจสอบหากผู้สมัครเคยถูกกล่าวถึงในแง่ลบตามสื่อหรือข่าวต่างๆหรือไม่
 • ตรวจสอบการทุจริต – เพื่อตรวจสอบหากผู้สมัครเคยมีประวัติการทุจริตตามข้อมูลประวัติสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือไม่
 • ตรวจสอบประวัติความโปร่งใสจากทั่วโลก – เพื่อตรวจสอบบุคคลว่าอยู่ในฐานข้อมูลระหว่างประเทศว่าเป็นผู้ที่กำลังโดนคุมความประพฤติ คว่ำบาตร มีกิจกรรมทางการเมือง หรือโดนรายงานในสื่อต่างๆ จากฐานข้อมูลกว่า1,200แหล่ง จากกว่า130ประเทศหรือไม่

ประเภทการตรวจสอบที่ให้บริการ – ประเทศมาเลเซีย

 • ยืนยันการศึกษา – เพื่อป้องกันข้อมูลลวงในคุณสมบัติที่อาจเกิดจากการปลอมแปลงวุฒิการศึกษาหรือประกาศณียบัตรที่ผู้สมัครใช้เพื่อสมัครงาน
 • ยืนยันภูมิหลังลูกจ้าง – เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครเคยทางานหรือมีประสบการณ์จากงานที่ผ่านมา
 • ตรวจสอบเครดิต – เพื่อยืนยันสถานะทางการเงินและประวัติการชำระของบุคคล
 • ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง – เพื่อสำรวจความสามารถและทักษะของผู้สมัครจากผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงานจากอดีตที่ทำงาน
 • ตรวจสอบประกาศณียบัตรวิชาชีพ – เพื่อป้องกันการให้ข้อมูลลวงที่ปลอมแปลงเพื่อทำให้ประวัติดูดีขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพ
 • ยืนยันตัวบุคคล – เพื่อยืนยันเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ว่าเป็นของจริง (เป็นของผู้สมัครจริง)
 • ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม – เพื่อตรวจสอบว่าผู้สมัครเคยมีประวัติการก่ออาชญากรรมหรือต้องข้อหาใดๆตามทะเบียนอาชญากรรม
 • ตรวจสอบประวัติการล้มละลาย – เพื่อยืนยันตัวผู้สมัครว่าเคยถูกประกาศให้เป็นผู้ล้มละลายหรือไม่
 • ตรวจสอบการดำเนินคดีทางแพ่ง – เพื่อยืนยันสถานะทางการเงินของผู้สมัครหากเคยถูกฟ้องร้องหรือดำเนินการในคดีแพ่งต่างๆ
 • ตรวจสอบผลประโยชน์ทางธุรกิจ – เพื่อตรวจสอบว่าหากผู้สมัครเป็นผู้ถือหุ้นหรืออยู่ในรายนามผู้บริหารในบริษัทอื่น
 • ตรวจสอบในสื่อ – เพื่อตรวจสอบหากผู้สมัครเคยถูกกล่าวถึงในแง่ลบตามสื่อหรือข่าวต่างๆ
 • ตรวจสอบศาลอุตสาหกรรม – เพื่อตรวจสอบว่าผู้สมัครมีการขึ้นทะเบียนในสมาพันธ์แรงงานหรือลูกจ้างหรือไม่
 • ตรวจสอบการห้ามเดินทาง – เพื่อตรวจสอบว่าผู้สมัครโดนคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศตามคำสั่งของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศมาเลเซีย
 • ตรวจสอบทุจริต – เพื่อตรวจสอบหากผู้สมัครเคยมีประวัติการทุจริตตามข้อมูลประวัติสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงเครดิตกลาง (CCRIS) – เพื่อทราบข้อมูลรายงานทางเครดิตของผู้สมัครตามบันทึกข้อมูลของธนาคารแห่งชาติมาเลเซีย
 • ตรวจสอบประวัติความโปร่งใสจากทั่วโลก – เพื่อตรวจสอบบุคคลหากอยู่ในฐานข้อมูลระหว่างประเทศว่าเป็นผู้ที่กำลังโดนคุมความประพฤติ คว่ำบาตร มีกิจกรรมทางการเมือง หรือโดนรายงานในสื่อต่างๆ จากฐานข้อมูลกว่า1,200แหล่ง จากกว่า130ประเทศ
 • ตรวจสอบประวัติจราจร: เพื่อตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของผู้สมัคร

มีคำถามเกี่ยวกับเรา

คำถามที่พบบ่อยของเราสามารถช่วยคุณได้